Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • Definities
  • In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   • Joris van Hooff Goudsmid: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: is gevestigd op de Wolbrandsstraat 57 te Dordrecht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24375458;
   • klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf en die met Joris van Hooff Goudsmid een overeenkomst aangaat;
   • overeenkomst: de koopovereenkomst tussen de klant en Joris van Hooff Goudsmid;
   • product: de zaak die door Joris Van Hooff Goudsmid wordt geleverd;
   • website: de website www.jorisvanhooff.nl
 • Toepasselijkheid
  • Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Joris van Hooff Goudsmid en de klant die via de website tot stand komt.
 • Aanbod
  • Afbeeldingen, prijzen en verder door Joris van Hooff Goudsmid verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Joris van Hooff Goudsmid niet.
  • Joris van Hooff Goudsmid is niet gebonden aan zijn aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in zijn mailings of op de website.
  • Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt of gedurende de periode die op de website staat vermeld.
  • Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.
 • Afbeeldingen
  • Alle afbeeldingen en gegevens betreffende afmetingen, kleuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij benadering. Joris van Hooff Goudsmid tracht de aangeboden producten zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven.
 • Totstandkoming van de overeenkomst
  • De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen.
  • Joris van Hooff Goudsmid stuurt onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst een bevestiging via de e-mail. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en een omschrijving van de bestelling van de klant opgenomen.
  • De overeenkomst kan pas tot stand komen nadat de klant heeft aangeklikt op de website dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
 • Levering
  • Het product wordt naar het door de klant opgegeven adres gestuurd.
  • De door Joris van Hooff Goudsmid opgegeven levertermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.
  • Indien Joris van Hooff Goudsmid de bestelde producten niet binnen 14 dagen na de bestelling kan leveren, dan neemt Joris van Hooff Goudsmid contact op met de klant. In een dergelijk geval wordt met de klant een nieuwe leveringstermijn overeengekomen of kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, betaalt Joris van Hooff Goudsmid reeds betaalde bedragen terug binnen 7 dagen na de ontbinding.
  • De klant dient ervoor zorg te dragen dat de bestemming waar de producten geleverd dienen te worden goed bereikbaar is.
 • Prijzen
  • Alle vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief btw en verzendkosten.
  • Joris van Hooff Goudsmid heeft het recht zijn prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
  • Gedurende de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in het btw-tarief.
 • Verzendkosten
  • Indien het product buiten Nederland geleverd dient te worden, dan worden verzendkosten aan de klant in rekening gebracht. De hoogte van deze verzendkosten wordt voordat de klant de bestelling bevestigt duidelijk op de website aan de klant kenbaar gemaakt.
 • Herroepingsrecht
  • De klant heeft het recht gedurende 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt, onveranderd en voorzien van zijn originele verpakkingen etc. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de klant gewezen op dit herroepingsrecht.
  • Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant. Producten kunnen uitsluitend per aangetekende post worden geretourneerd
  • Joris van Hooff Goudsmid zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten reeds betaalde gelden restitueren.
 • Betaling
  • De klant kan de via de website bestelde producten op de volgende wijzen betalen:
   • iDeal.
  • Joris van Hooff Goudsmid heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling veilig te laten verlopen.
 • Klachten
  • Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na de levering aan Joris van Hooff Goudsmid gemeld te worden. Indien de klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij Joris van Hooff Goudsmid meldt, dan is Joris van Hooff Goudsmid niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.
  • Vragen over de bestelling of klachten kan de klant melden bij:
   • Joris van Hooff Goudsmid
    Wolbrandsstraat 57

    3312 PV Dordrecht
   • Tel: 06-26966405 E-mail: infoATjorisvanhooff.nl
  • Klachten worden door Joris van Hooff Goudsmid binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
  • Door Joris van Hooff Goudsmid als ondeugdelijk erkende producten zullen door zijn hetzij worden gerepareerd hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het repareren dan wel vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Joris van Hooff Goudsmid.
 • Natuurlijke materialen
  • Doordat het geleverde product bestaat uit natuurlijke materialen kunnen eigenschappen die aan de natuurlijke materialen verbonden zijn, zoals het verkleuren, barsten of breken van het product of een onderdeel daarvan, niet aan Joris van Hooff Goudsmid worden toegerekend.
 • Aansprakelijkheid
  • Joris van Hooff Goudsmid kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven.
  • Joris van Hooff Goudsmid is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van zijn website wegens onderhoud of anderszins.
  • De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Joris van Hooff Goudsmid is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
  • Joris van Hooff Goudsmid is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Joris van Hooff Goudsmid is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  • Joris van Hooff Goudsmid is niet aansprakelijk voor schade aan het product door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik.
  • Indien Joris van Hooff Goudsmid aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Joris van Hooff Goudsmid beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Joris van Hooff Goudsmid gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Joris van Hooff Goudsmid beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  • De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Joris van Hooff Goudsmid of zijn ondergeschikten.
 • Overmacht
  • In geval van overmacht is Joris van Hooff Goudsmid niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, tenzij Joris van Hooff Goudsmid als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.
 • Geheimhouding
  • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
 • Privacyverklaring
  • Joris van Hooff Goudsmid verklaart hierbij nadrukkelijk dat alle door jouw verstrekte persoonsgegevens uitsluitend zullen worden gebruikt ten behoeve van haar eigen administratie en informatieverstrekking. Persoonsgegevens worden niet doorverkocht en niet ter beschikking gesteld aan derden. Lees meer informatie.
 • Intellectuele eigendomsrechten
  • De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Joris van Hooff Goudsmid geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
  • Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Joris van Hooff Goudsmid mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.
 • Beveiliging en internet
  • Joris van Hooff Goudsmid zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Joris van Hooff Goudsmid kan ter zake geen garantie geven.
 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Elke overeenkomst tussen Joris van Hooff Goudsmid en de klant wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
  • Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Joris van Hooff Goudsmid worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Joris van Hooff Goudsmid gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat Joris van Hooff Goudsmid zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.